top

อู้จ๋าหน้าเว็บ


Get your own Chat Box! Go Large!

ประวัติวัดปากทางเจริญ

วัดหลอด(ปากทางเจริญ) ตั้งอยู่เลขที่ 4 บ้านปากทางเจริญ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โดรยกฐานะจากวัดร้างขึ้นมาเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา เมื่อ พ.ศ.2534 ที่ดินของวัดเดิมมีชาวบ้านเขามาอาศัยโดยตั้งเป็นสถานพยาบาลรักษาโรคเรื้อน (มูลนิธิเมคเคน)
จากนั้นได้ทำการฟื้นฟูขึ้นโดย อาราธนา พระแก้ว กลฺยาโณ มาทำการสร้างวัดนับตั้งแต่นั้นมา
ต่อมามีการสร้างศาลาการเปรียญขึ้นมาหลังหนึ่ง เพื่อใช้ในการประกอบศาสนพิธีของประชาชน
หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าอาวาสหลายรูป วัดหลอด(ปากทางเจริญ)
เริ่มสร้างวัดขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ.2520 แต่ได้รับการยกฐานะในปี พ.ศ.2534
สาเหตุที่ชื่อวัดหลอดสาเหตุมาจากอดีตมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ทางภาคเหนือเรียกว่ามะหลอด
มีรสเปรี้ยวและหวาน ลักษณะเป็นแถวๆออกอยู่มาก จึงเป็นที่เรียกกันว่าหลอด
และหมู่บ้านใกล้เคียงที่อุปถัมถ์วัดชื่อเดิมคือวัดสันจิทุ่ง ต่อมาเป็นบ้านปากทางเจริญ

อดีตเจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญ

พระอธิการแก้ว กลฺยาโน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 ถึงปี พ.ศ.2525
พระชวด จนฺทเสโน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 ถึงปี พ.ศ.2528
พระเล็ก ฐานวโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ถึงปี พ.ศ.2532
พระอธิการสมตุย ธมฺมทินโน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ถึงปี พ.ศ.2535
พระอธิการศุภชัย สุจิตโต ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ถึงปี พ.ศ.2537
พระประสงค์ จารุธมฺโมดำรง ตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ถึงปี พ.ศ.2540
พระสองเมือง ฐานวุฑโฒ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ถึงปี พ.ศ.2543
พระอธิการบุญทรัพย์ จนทเสโน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ถึงปี พ.ศ.2548
พระครูอภิวัฒนวิกรม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ถึงปัจจุบัน

เจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญ

  • พระครูอภิวัฒนวิกรม อภิวทฺฒโน เจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญ
    พระครูอภิวัฒนวิกรม อภิวทฺฒโน ปัจจุบันอายุ 40 ปี บวชมาแล้ว 20 พรรษา
    มีลำดับชั้นสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฏร์ ชั้นโท
    ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญ
  • ประวัติด้านการศึกษาของพระครูอภิวัฒนวิกรม อภิวทฺฒโน
    พระครูอภิวัฒนวิกรม อภิวทฺฒโน เจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญ จบการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถานบันการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดปากทางเจริญ เลขที่ 358 หมู่ 4 หมู่บ้านปากทางเจริญ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50160 โทร: 053-369238 , 084-1699087